Na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 28 lipca 2016 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/234/16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z udziałem Gminy Staszów działającej pod firmą: "Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". W paragrafie 2 w/w uchwały wpisano że

"1. Celem Spółki jest ukierunkowany na szeroko pojęty rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Staszów mający na celu podniesienie atrakcyjności Gminy Staszów i całego regionu oraz wsparcie rozwoju lokalnego"

W przytoczonej uchwale znajdujemy informację nt. przedmiotu działalności Spółki, czyli:

 1. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 3. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
 4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 5. transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski
 6. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 7. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 8. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 9. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 10. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 11. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 13. Działalność wspomagająca edukację
 14. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 15. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 16. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 17. Finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 18. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej

Kapitał zakładowy określony został na 360000,00 zł podzielony na 720 udziałów o równej wartości nominalnej 500,00 zł, które są własnością Gminy Staszów.